Menu Zamknij

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest DONUT ACADEMY sp. z o.o., adres ul. Zamknięta 10 lok. 1.5, 30-554 Kraków


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych przetwarzana Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) podjęcie kroków na Państwa wniosek przed zawarciem umowy zlecenia/o świadczenie usług/ o dzieło oraz realizacji tej umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”);
b) umożliwienia administratorowi realizacji obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w związku z zatrudnieniem (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) dochodzenia roszczeń bądź obrony praw (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw – art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.


Konsekwencje braku podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy.


Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator Danych zleca świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, takich jak: biura rachunkowe, dostawcy usług IT, a także doradcy zewnętrzni i audytorzy oraz partnerzy (w zakresie niezbędnym do umożliwienia komunikacji ze zleceniobiorcą). Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.


Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania i realizacji umowy, a po tym okresie przez czas określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Uprawnienia i skarga do organu nadzoru
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.